Category Archives: Naujienos

DĖL KONKURSO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO

AB „Rokiškio komunalininkas“ valdyba skelbia konkursą į AB „Rokiškio komunalininkas“  direktoriaus pareigas:

Įmonės pavadinimas:
Akcinė bendrovė “Rokiškio komunalininkas”, teisinė forma – akcinė bendrovė .
Pareigos:

Įmonės vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį, nuo sutarties sudarymo dienos 5 metų kadencija.

Pareigų pavadinimas:

Direktorius

Darbo vieta (miestas):
Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis.
Reikalavimai:
 Bendrovės direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos mokslų krypčių grupės arba teisės krypties, arba verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių vadybos krypčių), arba ekonomikos krypties   išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 4  metų vadovaujamo darbo patirtį (darbo patirtis įmonės vadovo pozicijoje ar vadovaujant įmonės struktūriniam padaliniui).

3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

4. išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės funkcijų vykdymą;

5. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti tinkamus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą;

7. turėti kompiuterinio raštingumo pradmenis – mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu bei interneto naršyklėmis;

8. nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą, išklausius higienos normų ir pirmosios pagalbos, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais, civilinės saugos klausimais mokymo programas;

9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

10. būti nepriekaištingos reputacijos  fizinis asmuo;

11. per pastaruosius 5 metus asmuo neturi būti atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

12. teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti vadovo ar valymo organų nario pareigas ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

13. teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pereigoms priskirtas funkcijas;

14. dėl kandidato ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;

15. nebuvo teistas už  LR baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisės ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;

16. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti juridinio asmens vadovu ar kolegialaus organo nariu.

Funkcijos:
Bendrovės direktorius vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja Bendrovės veiklą, kad  būtų atliekamos pavestos funkcijos, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai;

2. vadovauja Bendrovei, leidžia įsakymus, pasirašo finansinius dokumentus bei lokalinius aktus;

3. užtiktina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų bei Bendrovės įstatų;

4. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis įmonėmis, įstaigomis ir užsienio partneriais;

5. atstovauja Bendrovei valstybės valdžios ir valdymo institucijose;

6. savo kompetencijos ribose sudaro gamybos, realizavimo, mokslinių tyrimų, konstravimo eksperimentinių darbų, viešųjų pirkimų bei kitas ūkines sutartis Bendrovės vardu su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl bendrovės veiklos organizavimo, plėtojimo ir efektyvumo gerinimo, tvirtina įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

7. nustato savo paslaugų, produkcijos ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, darbo apmokėjimo sistemas, išskyrus atvejus kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė (savivaldybė);

8. rengia ir vykdo veiklos programas, teikia bendrovės veiklos ataskaitas Bendrovės valdybai;

9. kontroliuoja ir analizuoja darbo išteklių panaudojimą ir priima sprendimus;

10. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina darbuotojus, organizuoja Bendrovės darbuotojų mokymus, atlieka kitas personalo administravimo funkcijas;

11. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo apmokėjimo sistemą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, tvirtina padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą, teikia valdybai tvirtinti Bendrovės struktūrą ir pareigybių sąrašą,;

12. kontroliuoja savalaikį atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, tiekimo organizacijomis;

13. organizuoja viešuosius pirkimus, atsako už jų tinkamą vykdymą;

14. Bendrovės direktorius veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienašališkai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas Bendrovei bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, yra valdybos sprendimas;

15. saugo bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas vadovo pareigas;

19. pateikia reikiamą informaciją, dokumentus Bendrovės valdybai, visuotiniam, akcininkų susirinkimui,  akcininkams, Vertybinių popierių komisijai, juridinių asmenų registro tvarkytojui;

20. Dalyvauja valdybos posėdžiuose valdybos kvietimu, rengia ir teikia valdybai svarstyti klausimus.

21. atlieka kitas funkcijas, numatytas Bendrovės įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Darbo užmokestis:
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,90 (priklausomai nuo įmonės veiklos rezultatų gali būti skirta iki 20 % vadovo metinės pareiginės algos kintamoji dalis, premijos)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Pretendentas privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybai (1 priedas);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4.  kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ direktoriaus pareigybės aprašymo 7.8, 7.9  punktų  reikalavimams (skebime reikalavimų 8 ir 9 punktai);

5. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.);

6. gyvenimo aprašymą (CV);

7. užpildytą pretendento anketą (2 priedas);

8. savo, kaip bendrovės vadovo veiklos programą (raštu)..

Pretendentai dokumentus teikia Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybai (valdybos pirmininkei Reginai Strumskienei, Sąjūdžio a., Rokiškis, 413 kab.) arba siųsti juos registruotu laišku, nurodant, kad dokumentai skirti AB „Rokiškio komunalininkas“ valdybai, adresu Sąjūdžio a., Rokiškis,  arba e.paštu: r.strumskiene@rokiskis.lt.
Pretendentų atrankos būdas: Konkurso atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (toliau – testas žodžiu) ir  Bendrovės vadovo, veiklos programos pristatymas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Tel. +370 614 318 36, el. p. r.strumskiene@rokiskis.lt.
Skelbimas galioja ir pretendentų dokumentai priimami pretendentų dokumentai priimami 15 darbo dienų po konkurso paskelbimo AB “Rokiškio komunalininkas” interneto svetainėje www.rokom.lt, Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt, .  t. y. nuo 2024 m. gegužės 13 d. iki 2024 m. birželio 5 d.; pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti..

Apie konkursą skelbiama AB “Rokiškio komunalininkas” interneto svetainėje www.rokom.lt, Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt.

 

1 Priedas 2 priedas

GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

Norime informuoti, kad AB “Rokiškio komunalininkas” mokėjimo sąskaitos už komunalinius patarnavimus kovo mėnesį vėluos, dėl diegiamos naujos apskaitos programos.

Atsiprašome dėl nepatogumų, planuojame sąskaitas pateikti iki balandžio 22 d.

Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Rokiškio rajone

Iš Rokiškio rajono gyventojų 2024 m. balandžio mėn. apvažiavimo būdu bus surenkamos:

  • Didelių gabaritų atliekos (baldai, santechnikos įrenginiai) iki 2 vnt;
  • Tekstilės atliekos (rūbai, avalynė);
  • Pavojingos atliekos (tepalai, filtrai, dienos šviesos lempos);
  • Buityje susidariusios elektronikos atliekos;
  • Lengvųjų automobilių padangos be ratlankių iki 4 vnt.

Statybinės atliekos nebus renkamos.

● Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką.
● Iš Rokiškio miesto individualių namų valdų gyventojų – pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką nuo balandžio 2 d. iki balandžio 11 d. (pirmas mėnesio važiavimas).
● Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų gyventojų – balandžio 29 d.
● Iš Obelių mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 10 d.
● Iš Pandėlio mstl. ir Kavoliškio k. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 17 d.
● Iš Panemunėlio g. st. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 15 d.
● Iš Juodupės mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 24 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (0-458) 71181

AB „Rokiškio komunalininkas“

GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

Norime informuoti, kad AB “Rokiškio komunalininkas” mokėjimo sąskaitos už komunalinius patarnavimus vasario mėnesį vėluos, dėl diegiamos naujos apskaitos programos.

Atsiprašome dėl nepatogumų, planuojame sąskaitas pateikti iki kovo 25 d.

Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Rokiškio rajone

Iš Rokiškio gyventojų 2023 m. spalio mėn. apvažiavimo būdu bus surenkamos:
• Didelių gabaritų atliekos (baldai, santechnikos įrenginiai) iki 2 vnt;
• Tekstilės atliekos (rūbai, avalynė);
• Pavojingos atliekos (tepalai, filtrai, dienos šviesos lempos);
• Buityje susidariusios elektronikos atliekos;
• Lengvųjų automobilių padangos be ratlankių iki 4 vnt.

Statybinės atliekos nebus renkamos.

● Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką.
● Iš Rokiškio miesto individualių namų valdų gyventojų – pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką nuo spalio 3 d. iki spalio 12 d. (pirmas mėnesio važiavimas).
● Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų gyventojų – spalio 30 d.
● Iš Obelių mstl. daugiabučių namų gyventojų – spalio 11 d.
● Iš Pandėlio mstl. ir Kavoliškio k. daugiabučių namų gyventojų – spalio 18 d.
● Iš Panemunėlio g. st. daugiabučių namų gyventojų – spalio 16 d.
● Iš Juodupės mstl. daugiabučių namų gyventojų – spalio 25 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8-458) 71181.
AB „Rokiškio komunalininkas“

DĖL VYKDOMOS LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS

 Informuojame, kad siekiant užkirsti kelią žmogaus sveikatai pavojingos Legionella bakterijos atsiradimui ir plitimui, daugiabučiuose namuose, esančiuose Tekstilininkų g. 7, Tekstilininkų g. 9, Tekstilininkų g. 9A, Tekstilininkų g. 11, Tekstilininkų g. 13, Tekstilininkų g. 15, Tekstilininkų g. 15A, Tekstilininkų g. 17, Juodupėje, Rokiškio r. sav.,  2023 m. rugpjūčio 23 d. nuo 9.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. 9.00 val. šilumos ir karšto vandens sistemose bus vykdoma prevencinė priemonė – karšto vandens temperatūra sistemose bus pakeliama  mažiausiai iki 66°C.

Gyventojai apie vykdomą prevenciją informuojami patalpinant pranešimus daugiabučių namų laiptinėse.

  Tel. +370 671 86 385

DĖL VYKDOMOS LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS

 Informuojame, kad siekiant užkirsti kelią žmogaus sveikatai pavojingos Legionella bakterijos atsiradimui ir plitimui, daugiabučiuose namuose, esančiuose Liepos g. 9, Liepos g. 13, Liepos g. 11, Liepos g. 15, Prūdupės g. 1, Prūdupės g. 3, Taikos g. 2, Taikos g. 17 ir Pergalės g. 10, Juodupėje, Rokiškio r. sav.,  2023 m. rugpjūčio 16 d. nuo 9.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 17 d. 9.00 val. šilumos ir karšto vandens sistemose bus vykdoma prevencinė priemonė – karšto vandens temperatūra sistemose bus pakeliama  mažiausiai iki 66°C.

Gyventojai apie vykdomą prevenciją informuojami patalpinant pranešimus daugiabučių namų laiptinėse.

  Tel. +370 671 86 385

Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Rokiškio rajone

Iš Rokiškio gyventojų 2023 m. balandžio mėn. apvažiavimo būdu bus surenkamos:

  • Didelių gabaritų atliekos (baldai, santechnikos įrenginiai) iki 2 vnt;
  • Tekstilės atliekos (rūbai, avalynė);
  • Pavojingos atliekos (tepalai, filtrai, dienos šviesos lempos);
  • Buityje susidariusios elektronikos atliekos;
  • Lengvųjų automobilių padangos be ratlankių iki 4 vnt.

Statybinės atliekos nebus renkamos.

Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką.

Iš Rokiškio miesto individualių namų valdų gyventojų – pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką nuo balandžio 4 d. iki balandžio13 d. (pirmas mėnesio važiavimas).

●       Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų gyventojų – balandžio 25 d.

●       Iš Obelių mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 12 d.

●       Iš Pandėlio mstl. ir Kavoliškio k. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 19 d.

●       Iš Panemunėlio glžk. st. mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 17 d.

●       Iš Juodupės mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 26 d.

 

 

 

 

 

 

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8-458) 71 181.