Antikorupcijos planas

PATVIRTINTA

AB „Rokiškio komunalininkas“

Atliekų tvarkymo padalinio vadovė,

laikinai einanti direktoriaus pareigas

2021 m. gruodžio 30d.

įsakymu Nr. V-54

AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2022-2025 METŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės Vykdytojas Įvykdymo terminai Kontroliuojantis priemonės vykdymą
1. Užtikrinti darbuotojų skaidrią atranką. Direktorius Nuolat Direktorius
2. Užtikrinti įmonės  materialinių vertybių teisingą apskaitą ir panaudojimą. Vyr. finansininkė Nuolat Direktorius
3. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą darbuotojams. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat Direktorius
4. Užtikrinti įmonės  piniginių lėšų teisingą panaudojimą. Vyr. finansininkė Nuolat Direktorius
5. Išsamiai reglamentuoti kiekvieno bendrovės darbuotojo funkcijas, užtikrinti jų vykdymą ir atsakomybę, nustačius trūkumus, imtis veiksmų, kad jie būtų pašalinti. Padalinių vadovai Nuolat Direktorius
6. Skelbti bendrovės interneto svetainėje Programą ir jos įgyvendinimo 2022-2025 m. priemonių planą, bei atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą kontaktus. Už interneto administravimą atsakingas asmuo Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpiu Direktorius
7. Tirti klientų ir piliečių prašymus, skundus, siekiant išvengti vilkinimo ir prielaidų korupcijai susidaryti. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Nuolat Direktorius