Prevencijos programa

PATVIRTINTA

AB „Rokiškio komunalininkas“

Atliekų tvarkymo padalinio vadovės,

laikinai einančios direktoriaus pareigas

2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-54

 

AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

ĮGYVENDINIMO 2022-2025 METŲ PROGRAMA
 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Korupcijos prevencijos 2022-2025 programos (toliau -Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę AB „Rokiškio komunalininkas“ 2022 – 2025 metų laikotarpiu.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2008, Nr. 71-2700), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346; 2011, Nr. 77-3727).
 3. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos veiksnių valdymą.
 4. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės
 5. Už korupcijos prevenciją AB „Rokiškio komunalininkas“ atsakingas bendrovės
 1. ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Programos tikslas – didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas bendrovėje.
 2. Programos uždavinys – siekiama nustatyti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir
 3. Programos uždaviniai tikslui pasiekti:

8.1. parengti Korupcijos prevencijos programą, jos įgyvendinimo veiklos planą, paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę;

8.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

8.3. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą;

8.4. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus.

 1. Antikorupcinis švietimas:

9.1. antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją;

9.2. sudaryti galimybę piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio ir aplaidumo bendrovės darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai el. paštu arba telefonu;

9.3. bendrovės interneto svetainės puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus susijusius su bendrovės veikla.

III. SIEKIAMI REZULTATAI

 1. Programa siekiama tokių rezultatų:

10.1. mažinti korupcijos paplitimą;

10.2. didinti nepakantumą korupcijai;

10.3. gerinti kovos su korupcija sistemos valdymą;

10.4. didinti visuomenės pasitikėjimą bendrove.

 1. ANTIKORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
 1. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris yra neatskiriama šios programos Jis tvirtinamas ir atnaujinamas bendrovės direktoriaus įsakymu.
 2. Už programos įgyvendinimo priemonių plano, kuris yra šios Programos priedas, įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako bendrovės
 3. Už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingas įmonėje paskirtas asmuo.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Programa skelbiama AB „Rokiškio komunalininkas“ internetinėje svetainėje.