SKELBIMAS APIE AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ VALDYBOS NARIŲ –VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ- ATRANKĄ

Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ veiklos objektas yra šilumos tiekimas, komunalinių atliekų tvarkymas, kitų komunalinių paslaugų teikimas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, krovinių pervežimas, pastatų administravimas ir kita veikla.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia 2 (dviejų) kandidatų-valstybės tarnautojų- atranką užimti akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) valdybos narių pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai. Iš jų: 1 (vienas) valdybos narys, turintis kompetenciją teisės srityje, 1 (vienas) valdybos narys, turintis kompetenciją finansų valdymo srityje.

Informacija apie Bendrovės strategiją, lūkesčių raštą:
Strategija
Lūkesčiai

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 6 narių. Bendrovės valdyba sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), kadencijos pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio VAS dieną. Valdybos nariai renkami iki Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

Atrankos būdas – pokalbis.
Atranka vykdoma vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. AV-179 patvirtintomis Valstybės tarnautojo, renkamo į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialius priežiūros ar valdymo organus, parinkimo procedūrų gairėmis:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f2bbe50bc1a11ed97b2975f7dad7488

Atranką vykdys Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Bendrovės kolegialaus organo nario atlygio mokėjimo sąlygos nustatomos tarp Bendrovės ir kolegialaus organo nario sudaromoje Bendrovės kolegialaus organo nario veiklos sutartyje. Kolegialaus organo nario atlygis– ne mažesnis kaip 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio ir ne didesnis kaip Bendrovės vadovo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (konkretų atlygį eurais nustatys Bendrovės VAS). Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti: NUORADA 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

1. Bendrieji reikalavimai:
Kandidatas turi atitikti visus nurodytus bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje:
1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
1.3. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo pareigas kiltų interesų konfliktas;
1.4. jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
1.5. per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
1.6. negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
1.7. negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.
1.8. jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

2. Specialieji reikalavimai:
2.1. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtį ir ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
2.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtį ir teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą bei darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
• pasirašyta kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
• gyvenimo aprašymas (CV);
• kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
• pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).

Atrankos komisijos atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai teikia dokumentus elektroniniu paštu r.virbaliene@rokiskis.lt arba Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g.94, 310 kab. iki 2023 m. kovo 21 d. imtinai.
Kontaktiniai asmenys:
Atranką inicijuojančio asmens -Rokiškio rajono savivaldybės administracijos – kontaktinis asmuo: Daiva Jasiūnienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, d.jasiuniene@rokiskis.lt, tel.: +370 620 64169.
Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo. Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įsakymas dėl valstybės tarnautojo, rankamo į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialius priežiūros ar valdymo organus, parinkimo procedūrų patvirtinimo dokumentas

Priedas Nr. 1 Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija
Priedas Nr. 2 Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Iš Rokiškio gyventojų 2023 m. balandžio mėn. apvažiavimo būdu bus surenkamos:
• Didelių gabaritų atliekos (baldai, santechnikos įrenginiai) iki 2 vnt;
• Tekstilės atliekos (rūbai, avalynė);
• Pavojingos atliekos (tepalai, filtrai, dienos šviesos lempos);
• Buityje susidariusios elektronikos atliekos;
• Lengvųjų automobilių padangos be ratlankių iki 4 vnt.
Statybinės atliekos nebus renkamos.

Iš Rokiškio rajono individualių namų valdų gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką.
● Iš Rokiškio miesto individualių namų valdų gyventojų – pagal mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteinerių grafiką nuo balandžio 4 d. iki balandžio13 d. (pirmas mėnesio važiavimas).
● Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų gyventojų – balandžio 25 d.
● Iš Obelių mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 12 d.
● Iš Pandėlio mstl. ir Kavoliškio k. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 19 d.
● Iš Panemunėlio glžk. st. mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 17 d.
● Iš Juodupės mstl. daugiabučių namų gyventojų – balandžio 26 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8-458) 71 181.

Kviečiame į Rokiškio miesto pirtį!

Nuo 2022 m. lapkričio 11 d., po  vykusių remontų darbų, lankytojai vėl laukiami Rokiškio miesto pirtyje.

Kaina bei apsilankymo grafikas lieka nepakitę.