AB "Rokiškio komunalininkas"
Įmonės kodas 173000664
PVM mokėtojo kodas LT730006610
Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis

Tel.845871083; fak.+37045821382

El. paštas: administracija@rokom.lt

info@rokiskiokomunalininkas.lt  

At. s-ta LT364010041500020247

AB Luminor BankasŽiemos tarnyba Rokiškio mieste
t
el. +370 458 71181


 Apie mus   Naujienos   Kur kreiptis?   DUK   Grafikai

Ar pranešate komunalininkams bei miesto seniūnijai apie netvarką mieste?

Visada

Kartais

Niekada

Manau tai ne mano reikalas

Balsuoti

Naujienos Spausdinti
SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ
2019 03 14

 

 

 

 

 

 

 

SKELBIMAS

DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ, TURINČIŲ KOMPETENCIJŲ ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO, TRANSPORTO, STATYBOS, VADYBOS SRITYSE, ATRANKOS UŽIMTI  AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS"  VALDYBOS NARIŲ PAREIGAS

 

Vadovaudamasi Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. AV-161 „Dėl nepriklausomų kandidatų atrankos į AB „Rokiškio komunalininkas" valdybos narius organizavimo" (toliau - Įsakymas), akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas" skelbia keturių nepriklausomų narių (toliau - kandidatų), turinčių kompetencijas šilumos gamybos ir tiekimo, transporto, statybos, vadybos srityse atranką į akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas" valdybą.

 

1. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda internete į bendrovės strategijos santrauką Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje, Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainės adresas:

1.1. Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas", bendrovės kodas 173000664, buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

1.2. Informacija apie bendrovę patalpinta AB „Rokiškio komunalininkas" interneto svetainėje adresu: http://www.rokom.lt .

 

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas", Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis, įėjimas iš gatvės pusės,  II aukštas, administratorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadienis - ketvirtadieniais 7.00-16.00 val., penktadieniais  7.00-14.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu: administracija@rokom.lt, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas", Nepriklausomybės a. 12A, 42115 Rokiškis.

 

3. Atrankos būdas: pokalbis.

 

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės valdybos narius:

 iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, tai yra 2023 metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

5. Į kurią bendrovės valdybos narių vietą pagal Įsakymo 2 punkte nurodytas kompetencijų sritis skelbiama atranka:

Atranka skelbiama į kandidatų, turinčių kompetencijas šilumos gamybos ir tiekimo, transporto, statybos, vadybos srityse (Įsakymo - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  papunkčiai).

 

6. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

6.3. per pastaruosius 5 metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

6.4. kandidatai nėra asmenys kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovas.

 

7. Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti šilumos gamybos ir tiekimo kompetenciją, - kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio šilumos gamybos ir tiekimo kompetenciją, vietą asmuo turi turėti energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį šilumos gamybos ir tiekimo srityje, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

7.2. turėti transporto srities kompetenciją, - kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio transporto veiklos kompetenciją, vietą asmuo turi turėti sausumos transporto inžinerijos krypties arba verslo (transporto ir logistikos) krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį transporto inžinerijos ar logistikos srityje, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

7.3. turėti statybos srities kompetenciją, - kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio statybos srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti statybos inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą;

7.4. turėti vadybos kompetenciją, - kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio vadybos kompetenciją, vietą asmuo turi turėti vadybos arba rinkodaros krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį vadybos ar rinkodaros srityje, išmanyti teisės aktus reglamentuojančius bendrovės veiklą;

7.5. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.6. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.7. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 

8. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

8.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

8.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

8.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

8.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

8.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

8.6. kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

8.7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

8.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;

8.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

 

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

9.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

9.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

9.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

9.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

9.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

 

10. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

kandidatas teikia dokumentus Akcinei bendrovei „Rokiškio komunalininkas" 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. kovo 21 d.

 

11. Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas" kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Administratorė Rimutė Gečiūnienė, tel. (8 458) 71 083; el. p. administracija@rokom.lt;

Atliekų padalinio vadovė Agnė Janočkinienė, tel. (8 620) 31 912, el. p.  agne.janockiniene@rokom.lt .

 

12. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusių kandidatų gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatų, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

 

 

 


Kandidatų į valstybės įmonės ar

savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į

valstybės ar savivaldybės valdomos

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo

renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo

organą atrankos aprašo
1 priedas

 

(Kandidato prašymo dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

__________________

(data)

 

__________________

(sudarymo vieta)

 

Aš,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________________ ,

(savivaldybės kontroliuojamos bendrovės pavadinimas, teisinė forma, bendrovės kodas)

 

buveinės adresas _______________________, valdybos narių atrankoje į _________________________________________________________nario vietą.

 

Užpildydamas deklaraciją patvirtinu, kad atitinku bendruosius reikalavimus (įskaitant reikalavimą būti nepriekaištingos reputacijos ir nesusijusiam su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, kaip jis apibrėžtas Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas).

 

1. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šioje deklaracijoje nurodytos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nario pareigas nesukelia interesų konflikto?

______________________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite tokį fizinį ar juridinį asmenį, fizinio (-ių) asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es),

dėl kurio (-ių) gali kilti interesų konfliktas, ir to priežastis)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

2. Ar esate pripažintas neveiksniu juridinių asmenų valdymo srityje?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

3. Ar Jums draudžiama eiti juridinio asmens valdybos nario / priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

4. Ar esate fizinis asmuo, kuris pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

5. Ar atitinkate visus Aprašo 8 punkte nustatytus kandidatų į savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybą nepriklausomumo kriterijus?

 

TAIP

 

NE

 

(pažymėkite kryželiu)

 

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

 

Elektroninio pašto adresas:

 

Mobilusis telefonas:

 

 

Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. ___________ _____ d.

(vardas ir pavardė)                                           (parašas)                                                                     (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                            2 priedas

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKOS VYKDYMO PROCESE

20..... -..................-....

(vieta)

        

Aš, _____________________________________________, (vardas, pavardė)

sutinku, kad

Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas", įm. kodas 173000664 tvarkytų mano asmens duomenis šiais pagrindais ir tvarka:

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

 Nepriklausomo valdybos nario atranka

Tvarkomų duomenų apimtis:

1.   Vardas, pavardė;

2.   Gimimo data, asmens kodas;

3.   Gyvenamosios vietos adresas;

4.   Telefono numeris;

5.   Elektroninio pašto adresas;

6.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys;

7.   Kandidato gyvenimo aprašyme pateikti duomenys;

8.   Aukštojo mokslo diplomo duomenys;

9.   Kiti duomenys, pateikti valdybos nario atrankai 

Kita informacija apie numatomą asmens duomenų tvarkymą:

 Duomenys valdybos nario atrankos vykdymui perduodami (popierine forma/ el. būdu)  Rokiškio rajono savivaldybės administracijai

 

Šis Sutikimas galioja 1 (vienas) metus. Sutikimo davėjas bet kada gali atšaukti duotą sutikimą apie tokį atšaukimą raštu informuodamas Bendrovę. Pasibaigus sutikimo galiojimui arba Sutikimo davėjui atšaukus sutikimą, jo pagrindu tvarkyti asmens duomenys bus ištrinti, jei nebus kito teisėto jų tvarkymo pagrindo (pvz., jei nebus teisės aktuose nustatytos pareigos šiuos duomenis saugoti tam tikrą laikotarpį).

 

 

Sutikimo davėjas: ____________________________________________________

(Vardas, pavardė, parašas, data)

 

Siųsti
Atgal   Į viršų
 
 
© Visos teises saugomos, 2016 AB "Rokiškio komunalininkas".
Sukūrė LITS™